การรับรู้ความเสี่ยงและกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลในการรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท่องเที่ยวคนเดียวในประเทศไทย

นันท์ฤทัย ชื่นใจดี

Abstract


การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท่องเที่ยวคนเดียวในประเทศไทยและการรับรู้ความเสี่ยง รวมไปถึงกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลของนักท่องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท่องเที่ยวคนเดียวในประเทศไทย โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ   ในเชิงคุณภาพจะใช้การศึกษามานุษยวิทยาบนอินเทอร์เน็ตและในเชิงปริมาณจะใช้แบบสอบถามเพื่อนำมาศึกษา การรับรู้ความเสี่ยงและกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลในการรับรู้ความเสี่ยง

           ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่านักท่องเที่ยวผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวคนเดียวในประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเอเชียมาท่องเที่ยวจำนวนมากและส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวคนเดียวและพักคนเดียวมากที่สุด โดยการรับรู้ความเสี่ยงในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติรับรู้มากที่สุดคือด้านอาชญากรรมและการข่มขืน นอกเหนือจากนั้นการรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวเพศหญิงมีมากกว่าเพศชายและส่วนที่สำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความกลัวมากที่สุด คือ ความมืดและความเงียบเนื่องจากจะทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญความเสี่ยงมากที่สุด อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวจะค้นหาข้อมูลก่อนเดินทางท่องเที่ยวเพื่อรับรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย มาจากกลุ่มอ้างอิงที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโดยผลการวิจัย 4 อันดับแรกที่เป็นช่องทางให้นักท่องเที่ยวรับรู้ความเสี่ยงได้แก่ รับรู้จากเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน รีวิวออนไลน์,สื่อสังคมออนไลน์และการรับรู้ด้วยตนเองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงและกลุ่มอ้างอิงยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังให้กับนักท่องเที่ยวเพศหญิงที่ท่องเที่ยวคนเดียวได้ ผลการทดสอบ Chi-Square        ที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์คลัสเตอร์ที่มีการเข้าพักมากที่สุดและการรับรู้ความเสี่ยงพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมีการรับรู้ความเสี่ยงในด้านการเกิดโรคสูงและด้านสุขอนามัย โดยผลการศึกษาสามารถนำมาพัฒนาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในประเทศไทยได้ด้วยการช่วยเหลือของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 


Keywords


การรับรู้ความเสี่ยง, นักท่องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท่องเที่ยวคนเดียว, กลุ่มอ้างอิง

Full Text:

Untitled

References


บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.( 2561 มกราคม ).ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2560-2564.

สืบค้นเมื่อ มกราคม 5 2561. จาก http://www.ubu.ac.th

ททท. . (2558 กรกฎาคม 2). TAT Review womenomic. สืบค้นเมื่อ กันยายน 10 2558, จาก

https://tatreviewmagazine.files.wordpress.com/2015/07/tat32015.pdf

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้. (2558). สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง. สืบค้นเมื่อ เมษายน 10 2559.

จาก https://issuu.com/contactokmd/docs/pdf

มติชนออนไลน์. (2562 มีนาคม 19) . เมื่อ ‘ผู้หญิง’ ออกเดินทาง เทรนด์ใหม่ ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง.สืบค้นเมื่อ

เมษายน 22 2562 , จาก https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_1413347

ADARSH BATRA.(2008). Foreign Tourists' Perception Towards Personal Safety And Potential

Crime While Visiting Bangkok. Anatolia, Volume 19, 2008 - Issue 1.

Brugulat Cortada, M., 2018. Solo female backpackers in Southeast Asia: experience and risks.

Laesser, C., Beritelli, P., & Bieger, T. (2009). Solo travel: Explorative insights from a mature

market (Switzerland). Journal of Vacation Marketing, 15(3), 217-227.

Kozak, Metin & Crotts, John & Law, Rob. (2007). The Impact of the Perception of Risk on

International Travellers. International Journal of Tourism Research. 9. 233 - 242.

Kozinets, R.V. (2010). Netnography: Doing Etnographic Research Online. London: Sage.

McNamara, K & Prideaux, B. 2010. A Typology of Solo Independent Women Travellers.

International journal of tourism research, 12.

Park, K., & Reisinger, Y. (2010). Differences in the perceived influence of natural disasters and

travel risk on international travel. Tourism Geographies, 12(1), 1-24.

Stephen Clift .2000. Tourism and Health: Current Issues and Future Concerns. Tourism

Recreation Research Volume 25, 2000 - Issue 3.

Wongleedee, K. (2013). Food safety management: Concerns from EU tourists in

Thailand. International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 7, 94e97.

Wilson,E and Little.(2005) . A relative escape ? The impact of constraints on women who

travel solo, Tourism Review International, no.9, 155-175.

Wilson,E and Little.(2008) . The solo Female Travel Experience : Exploring the Geography

of Women’s Fear.Current issue in Tourism , Vol. 11 No. 2 , 167-185.

Wichasin, P., & Doungphummes, N. (2012). A comparative study of international tourists’

safety needs and Thai tourist polices’ perception towards international tourists’

safety needs. World Academy of Science, Engineering and Technology, 67, 1372-1378.

Yang, E. C. L., Khoo-Lattimore, C., & Arcodia, C. (2017). A systematic literature review of risk

and gender research in tourism. Tourism Management, 58, 89-100. doi:

1016/j.tourman.2016.10.011.

Yang, E. C. L., Khoo-Lattimore, C., & Arcodia, C. (2018). Power and empowerment: How Asian

solo female travellers perceive and negotiate risks. Tourism Management, 68, 32-45.

Yang, R., & Tung, V. W. S. (2018). How does family influence the travel constraints of solo

travelers? Construct specification and scale development. Journal of Travel &

Tourism Marketing, 35(4), 507-516.

Jordan, F. (2016, October). Tourism & Technology: Revisiting the Experiences of Women

Travelling Alone. In Prosiding International conference on Information Technology &

Business (ICITB) (pp. 1-9).

World Economic Forum . (Oct 1, 2018). The Global Gender Gap Report. Retrieved Sep 30,

, From http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf.

Agoda. (30 Dec,2018). Whether for business, leisure or ‘bleisure’, travelers are going solo

Retrieved Sep 30, 2018, From https://www.agoda.com/press/solo-travel.

Anna . (Sep 2, 2015). FIRST TIME IN BANGKOK: A BACKPACKER’S GUIDE . Retrieved Nov

, 2015, From http://www.global-gallivanting.com/first-time-in-bangkok/.

Linda Landers. (March 21, 2018) . Women’s Travel Trends for 2018 .Retrieved April

, 2019 from,https://girlpowermarketing.com/womens-travel-trends-2018/.

The Economist . (Sep 24, 2015). Women and workThe power of parity. Retrieved Sep 30,

, form https://www.economist.com/finance-and-economics/2015/09/24/the-

power-Of-parity.

TripAdvisor Forum. (Apr 3, 2012). Thailand first time solo female traveller .Retrieved

August 22, 2015, from http://www.tripadvisor.com/ShowTopic-g293916-i3687-

K5298784-o10-Thailand_first_time_solo_female_traveller-Bangkok.html.

TripAdvisor. (March 5, 2015). Rise in Solo Travel Among Southeast Asian Women. Retrieved

August 20, 2015, from https://tripadvisor.mediaroom.com/2015-03-05-Rise-in-Solo-

Travel-Amongst-Southeast-Asian-Women.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง