ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำหอมแบรนด์นำเข้า จากต่างประเทศของผู้บริโภคที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้า ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สุธาทิพย์ พัวพงษ์

Abstract


     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ รวมถึงข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอม และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้า ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริโภคน้ำหอมแบรนด์ต่างประเทศของผู้บริโภคที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 390 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากนั้นผู้วิจัยนำข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานสถิติ Independent Samples T-Test, One-way ANOVA และ Multiple Regression โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     ผลการวิจัยได้พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์บางประการส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภคที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครต่างกัน และปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดส่งผลกับการตัดสินใจซื้อน้ำหอมของผู้บริโภคที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
Keywords


น้ำหอม, ส่วนประสมการตลาด, การตัดสินใจซื้อ และกรุงเทพมหานคร

Full Text:

Untitled

References


กัลยา วาณิชย์บัญชา. (2549). หลักสถิติ (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

แคทลียา วิมลรัตนกิจ. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โลชั่นป้องกันแสงแดดสำหรับผิวหน้าของผู้หญิงในเขตจังหวัดปทุมธานี. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

จารุรัตน์ หล่อวิรัชสุทธี. (2549). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ำหอมของหญิงและชายวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ศตวสุ กมลานนท์. (2548). ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการซื้อน้ำหอมแบรนเนมต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2549). การวิจัยการตลาด. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

_______. (2552). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร. (2558). สถิติการนำเข้าเครื่องสำอางและน้ำหอม. สืบค้นวันที่ พฤษจิกายน 20, 2558, จาก http://www.customs.go.th/wps/wcm/jsp/home/index.jsp.

อัจฉรา นพวิญญูวงศ์. (2550). ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและการให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการขายเสื้อเชิ้ตบุรุษมตีราสินค้าในตลาดบน. การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง