ทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ธัญญาลักษณ์ จิกจักร

Abstract


     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการชำระภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มาชำระภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จำนวน 307 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)

     ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนผู้รับบริการงานชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกร และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000บาท 2) ทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการชำระภาษีขององค์การบริการส่วนตำบลหนองไฮ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการให้บริการ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านช่องทางจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่อัธยาศัยดี เป็นอันดับแรก ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ด้านกระบวนการ การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อนหลังอย่างยุติธรรม ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีแผนผังแสดงขั้นตอนในการติดต่อชำระภาษีอย่างชัดเจน ด้านราคา ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ อัตราภาษีป้ายที่ใช้ในการจัดเก็บมีความเหมาะสม และอัตราภาษีบำรุงท้องที่ที่ใช้ในการจัดเก็บมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การประเมินภาษีป้ายมีความเหมาะสมและเป็นธรรม ด้านช่องทางจัดจำหน่าย ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทำเลที่ตั้งของสถานที่มีความสะดวกสบายในการเดินทางมาติดต่อหรือขอรับบริการ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการตกแต่ง บุคลากร และด้านสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน ด้านกระบวนการ 3) เปรียบเทียบทัศคติของผู้รับบริการต่อการให้บริการชำระภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได้ต่อเดือน ต่างกันมีทัศนคติต่อการให้บริการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อการให้บริการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกันด้านกระบวนการ


 


Keywords


บริการชำระภาษี

Full Text:

Untitled

References


ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2548). การตลาดบริการ (Service Marketing) (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

นฤมล เหมรา. (2554). คุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

ปรัชญา เวสารัชช์. (2540). บริการประชาชนทำได้ไม่ยาก (ถ้าอยากทำ). กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี.

ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ. (2545). ความพึงพอใจต่อการบริการในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า. นนทบุรี: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี.

วันทา พิมลรัตนกานต์. (2551). ทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บรายได้นอกหน่วยงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริการส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

อวยพร อรุณพรอนันต์. (2551). ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของกองการสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

อลิสรา รัตน์ไตรแก้ว. (2552). ความพึงพอใจของประชาชนงานจัดเก็บรายได้จากเทศบาลตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

Penchansky, R. & Thomas, W. J. (1961). The Concept of Access Definition and Relationship to Consumer Satisfaction. USA, New Jersey: Prentice-Hall.

Verma, B. M. (1986). Social Justice and Panchyati Raj. New Dehli: Naurang Rai for Mittal Publications .


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง