ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร

ดวงกมล ฐิติอักษรศิลป

Abstract


     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร  และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่ซื้อสินค้าในร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 8 เขต เขตละ 50 คน วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ทดสอบความสัมพันธ์จากค่า Chi – Square test และวัดความสัมพันธ์โดยค่าสถิติ Contingency Coefficient ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

     ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการซื้อสินค้าในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นระดับมาก 2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันจะให้ความสำคัญกับการซื้อสินค้าในร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่นที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าในร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่น 


Keywords


พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนประสมทางการตลาด, ร้านะสะดวกซื้อ

Full Text:

Untitled

References


ฉันยาพร เสมอใจ และฐิตินันท์ วารีวนิช. (2551). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ไพรัช โรจน์กิรติการ. (2551). รูปแบบส่งเสริมการขายที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าร้าน 7-11 ในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

วราภรณ์ ระหงส์. (2550). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมซื้อสินค้าในธุรกิจขายตรงแอมเวยข์องผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

สุณีย์ ล่องประเสริฐ. (2547). สถิติธุรกิจ. สุราษฏร์ธานี: สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546). การบริหารการค้าปลีก (Retail Management). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง