ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการสาธารณูปโภคของอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (ระเบียงเศรษฐกิจ) ภาคตะวันออก

ปรีชา พงษ์เพ็ง

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ความคาดหวัง ของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการสาธารณูปโภคของอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (ระเบียงเศรษฐกิจ) ภาคตะวันออก จำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 2) การรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการสาธารณูปโภคของอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (ระเบียงเศรษฐกิจ) ภาคตะวันออก จำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์และ 3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคาดหวังกับระดับการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการสาธารณูปโภคของอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (ระเบียงเศรษฐกิจ) ภาคตะวันออก งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมกลุ่มตัวอย่าง จากพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง จำนวน 395 คน สถิติที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงอนุมานที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที การวิเคราะห์ค่าสถิติโดยใช้สถิติ t-test, One-Way ANOVA และใช้สถิติทดสอบทีแบบจับคู่ (Paired t-test) ผลการศึกษา พบว่า พนักงานที่มีเพศ และตำแหน่งงาน แตกต่างกัน  มีความคาดหวังต่อการบริการสาธารณูปโภคของอุตสาหกรรมมาบตาพุด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และพนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา และตำแหน่งงาน แตกต่างกัน  มีการรับรู้ต่อการบริการสาธารณูปโภคของอุตสาหกรรมมาบตาพุด แตกต่างกัน และอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


Keywords


ความคาดหวัง, การรับรู้, การบริการสาธารณูปโภค

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง