การจัดการการสื่อสารธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

วิสุทธิ์ ขันศิริ

Abstract


      การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1)การจัดการการสื่อสารภายในองค์กรผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป    2) การจัดการการสื่อสารภายนอกองค์กรผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

      ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร หรือ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือ  5 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่า

       1.การจัดการการสื่อสารภายในองค์กรผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป คือ การจัดการกับปัจจัยทางการสื่อสาร 6 ตัวแปรได้แก่ 1) การจัดระเบียบการสื่อสาร โดยการใช้วัจนภาษา ด้วยการพูดและใช้ลายลักษณ์อักษรในการบริหารจัดการ ใช้อวัจนภาษาในการทำงานด้วยสื่อสินค้าต้นแบบ รูปภาพ สัญลักษณ์ ความสุภาพ 2) การจัดกระบวนการแปรเปลี่ยนทางการสื่อสาร โดยบริหารจัดการงานให้เหมาะสม ใช้กิจกรรมการสื่อสารและระดับการสื่อสารที่สอดคล้องกับงาน 3) การจัดสภาพแวดล้อม โดยการสร้างบรรยากาศการทำงานและบรรยากาศการสื่อสารที่ดี ใช้การสื่อสารเพื่อเพิ่มแรงจูงใจแก่บุคลากร ได้แก่ การมอบรางวัล การกล่าวชมเชย มีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร 4)การจัดปัจจัยเข้าทางการสื่อสาร  ด้วยการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม ได้แก่ สื่อสินค้าต้นแบบ สื่อบุคคล  สื่อการประชุม  เครื่องมือสื่อสาร  สื่อกิจกรรม  5) การจัดทิศทางการสื่อสาร  ใช้การสื่อสารจากบนลงล่างเพื่อสั่งการและสื่อสารจากล่างขึ้นบนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรโดยใช้การสื่อสารแนวราบเพื่อการประสานงานระหว่างแผนก 6)การจัดช่องทางการสื่อสาร โดยใช้การสื่อสารแบบเป็นทางการเพื่อมีหลักฐานตรวจสอบย้อนกลับได้   

       2. การจัดการการสื่อสารภายนอกองค์กรผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป คือ การจัดการกับปัจจัยทางการสื่อสาร 6 ตัวแปรเช่นเดียวกับข้อ 1 ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ได้แก่ 1) การจัดระเบียบการสื่อสาร ด้วยการใช้วัจนภาษา ได้แก่ คำพูด ลายลักษณ์อักษร เอกสาร ที่ชัดเจน และใช้อวันภาษา ได้แก่การใช้สินค้าต้นแบบ รูปภาพ คุณภาพ ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การให้เกียรติ 2) การจัดกระบวนการแปรเปลี่ยนทางการสื่อสาร โดยการบริหารจัดการงานที่ดี การใช้กิจกรรมการสื่อสารและระดับการสื่อสารที่เหมาะสม  3) การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานระหว่างองค์กรได้แก่ การสร้างบรรยากาศการทำงานและบรรยากาศการสื่อสารที่เหมาะสม มีความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่างองค์กร 4)การจัดปัจจัยเข้าทางการสื่อสาร ด้วยการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมได้แก่ บุคคล การประชุม ใช้สื่อกิจกรรม 5) การจัดทิศทางการสื่อสารหลายรูปแบบเพื่อให้การทำงานราบรื่น 6) การจัดช่องทางการสื่อสาร โดยสื่อสารแบบเป็นทางการ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

Keywords


การจัดการการสื่อสาร, ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง