ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ของ สำนักงานดุสิต กรุงเทพมหานคร

พิชญาภา วงศ์กันยา, สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ

Abstract


          The study the satisfaction level of Corners of public opinion on the Environment in Commercial Registration Service of Dusit District Office, Bangkok Metropolitan Administration

(BMA)  and study Distinguish by type of service,representative samples in this study consist of 188 citizens, sampling by lotter list, collect and analyze data by average and standard deviation. The environment about commercial registration service of Dusit District Office, BMA. Overall is moderate, satisfaction of the conditions most offices, materials and facilities and the placeis lowest.


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.