การบริหารอาคารสถานที่ของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 8 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดระนอง

รัชฎาภรณ์ พรภูติ, ไพบูลย์ แจ่มพงษ์

Abstract


            This research aims to know: 1. To study the administrative building of the school network in the 8th district primary education office in Ranong. 2. To manage the building of schools in the network. 8th district primary education office in Ranong recognized as classified by gender, age, experience, size of school. 3. Education Vertical The hypothesis of the research administrative building of schools in the network 8 under the jurisdiction of the primary offense of eight school divisions to analyze the data, including administrators and teachers in the schools in the network, eight belong to the district office local elementary education Ranong 150. The tools used in this research was to survey the operating management of school buildings in the network under the 8th district primary education office Ranong where the researcher. The statistics used to analyze data. Include the frequency (f), percentage (%), mean and standard deviation (SD.) The researchers found.1. The administrative building of eight schools in the network under the jurisdiction of primary education in the province and overall found. Level of performance at a high level.

          2. Comparison of the administrative building of the school network in the 8th district primary education office in Ranong recognized as classified by gender, age, experience, size of the school, the administration building of schools in the network. the eighth overall no difference.


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.