รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์

Abstract


The purpose of this study was to compaired  Self-Efficacy, knowledge , and attitude student-centered  in  Mental Health and Psychiatric Nursing  by demonstration method ,case study, self study, Portfolio ,Project  and Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF:HEd).The data were collected by using mixed methodology: both qualitative and quantitative methods. The constructed in depth interviewed was used with the student nurses. Questionnaires were used with cluster random sampling for data collection. There were 7 letterer  nurses and The sample comprised 160 student nurses .The control and  experimental comprised 80 students  nurses. Data were analyzed by using  content analysis and statistic analysis.  The Cronbach’s  Alpha coefficient was analyzed to indicate the  reliability of part 2 and 3 questionnaire which were  were0.87 ,0.88, and 0.97  . The mean, standard deviation, and paired t-test were used in data analysis., respectively., The study showed that 1) The experimental  group had a statistically significant score on Self-Efficacy, knowledge , and attitude at the .01 level of significance. 2) The evaluation TQF were scored in good level. Moreover, the study suggested for development it need to emphasis among those on mathematic critique, information technology, community communication and community services.

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.