สำรวจพฤติกรรมและศึกษาความพึงพอใจผู้บริโภคขนมขบเคี้ยว ในประเทศไทย

อจลา สุทธิสัมพัทน์, วีระ วีระโสภณ, บุญทา ชัยเลิศ, วิภาณี แม้นอินทร์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคขนมขบเคี้ยว ในประเทศไทย 2. ศึกษาความพึงพอใจผู้บริโภคขนมขบเคี้ยว ในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 400 ชุด ได้ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามโดยสำรวจพฤติกรรมและศึกษาความพึงพอใจผู้บริโภคขนมขบเคี้ยว ในประเทศไทย สามารถอธิบายได้ ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 18-29 ปี มีศึกษาระดับปริญญาตรีและส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่ผู้บริโภคซื้อขนมขบเคี้ยวเป็นประจำทุกวัน โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อขนมขบเคี้ยวเฉลี่ยต่อครั้ง ต่ำกว่า 150 บาท โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่จะรู้จักผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสื่อออนไลน์มากที่สุด นอกจากนี้เหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพราะว่าแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวมีผลิตภัณฑ์ใหม่มากที่สุด ในการศึกษาความพึงพอใจผู้บริโภคขนมขบเคี้ยว ในประเทศไทย ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.30) โดยมีความพึงพอใจลำดับแรก คือ คิดว่าผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่ท่านเลือกซื้อ มีราคาเหมาะสม ( = 4.41) และในด้านการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.37) โดยมีความพึงพอใจลำดับแรก คือ มีความพึงพอใจในช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ ( = 4.52)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.