ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท W เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

พรทิพา สายกระสินธุ์, พรพิมล กะชามาศ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน บริษัท W เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดโดยสร้างแบบฟอร์มสอบถามออนไลน์ และบทสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน วิเคราะห์องค์กรโดยใช้ SWOT Analysis และTOWS MATRIX และในการสัมภาษณ์ใช้กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการแบบเฉพาะเจาะจง ใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน ค่าT-test และค่าF-test ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอยู่ในระดับมากโดยปัจจัยแรงจูงใจด้านความประสบความสำเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ =13.84, S.D.=1.68) 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในด้าน เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยบริษัทควรความสำคัญด้านนโยบายและการบริหารงาน ซึ่งผู้บริหารควรจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.