การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะและการรับบริการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อภิวัฒน์ สมาธิ, พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, เสรี บุญรัตน์, อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ 1) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะและการรับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะและการรับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดพัทลุง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะและการรับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.37) และ ( = 3.64) ตามลำดับ และ 2) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะและการรับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะและการรับบริการสาธารณะ อยู่ในระดับมากเหมือนกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.