แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

มัทนา ดอนศรี, มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย

Abstract


การวิจัยเชิงปริมาณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกจ้างเหมาบริการสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 143 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หากพบความแตกต่างจะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยการทดสอบความแตกต่างนัยสำคัญน้อยสุด ระดับนัยสำคัญทางสถิติกำหนดไว้ที่ .05 ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลูกจ้างเหมาบริการสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด ด้านการปกครองและบังคับบัญชา รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ส่วนด้านที่มีแรงจูงใจน้อยที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลูกจ้างเหมาบริการสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่มีเพศ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน แต่ลูกจ้างเหมาบริการดังกล่าวที่มีอายุ อายุการทำงาน และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.