การศึกษาพฤติกรรมและศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ร้านโรตี กัมปงชาชัก จังหวัดสตูล

ภัควลัญชญ์ สุวรรณรัตน์, วีระ วีระโสภณ, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์

Abstract


ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมและศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ร้านโรตี กัมปงชาชัก จังหวัดสตูล” โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 420 ชุด ได้ดังนี้ เพศ พบว่า ส่วนใหญ่มีเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ รายได้ต่อเดือน 10,001 -15,000 บาท ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ใช้บริการร้านโรตี กัมปงชาชัก จังหวัดสตูล ช่วงเวลา 20.01 - 21.00 น. และมาใช้บริการร้านโรตี กัมปงชาชัก 3-4 ครั้งในหนึ่งเดือน โดยมาใช้บริการร้านโรตี กัมปงชาชัก กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งมีเหตุผลหลักในการเลือกใช้บริการร้านโรตี กัมปงชาชัก คือ รสชาติอร่อย และจะแนะนำสินค้าของร้านโรตี กัมปงชาชัก ให้คนที่คุณรู้จักและผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะใช้บริการร้านโรตี กัมปงชาชัก อีกครั้ง ซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่มาใช้บริการร้านโรตี กัมปงชาชัก ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย 200-500 บาท และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะกลับมาใช้บริการร้านกัมปงชาชัก อีกครั้ง ความพึงพอใจผู้ใช้บริการร้านกัมปงชาชัก จังหวัดสตูล ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจผู้ใช้บริการร้านกัมปงชาชัก จังหวัดสตูล ด้านราคา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจผู้ใช้บริการร้านกัมปงชาชัก จังหวัดสตูล ด้านการส่งเสริมการขาย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจผู้ใช้บริการร้านกัมปงชาชัก จังหวัดสตูล ด้านบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจผู้ใช้บริการร้านกัมปงชาชัก จังหวัดสตูล ด้านกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจผู้ใช้บริการร้านกัมปงชาชัก จังหวัดสตูล ด้านการใช้บริการ ความพึงพอใจผู้ใช้บริการร้านกัมปงชาชัก จังหวัดสตูล ด้านแวดล้อมทางกายภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.