การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านวังสายทอง จังหวัดสตูล

พรรณราย ชูฉิม, วีระ วีระโสภณ, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังสายทอง จังหวัดสตูล งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 400 ชุด ได้ดังนี้ เพศ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 16-21 ปี การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมีอาชีพนักเรียนนักศึกษามีรายได้ต่อเดือน ต่ำกว่า10,000 บาทและมีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ในส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังสายทองจังหวัดสตูลส่วนใหญ่เดินทางกับกลุ่มเพื่อน จำนวนครั้งที่เดินทาง ส่วนใหญ่เดินทาง 1-2 ครั้ง รู้จักหรือทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังสายทองจากการแนะนำของบุคคล ซึ่งช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังสายทอง คือ วันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) สำหรับกิจกรรมที่ทำในชุมชนบ้านวังสายทองคือ เที่ยวน้ำตกวังสายทอง โดยมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 1,001-2,000 บาท เดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังสายทองภายในวันเดียว ซึ่งคิดว่าจะกลับมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังสายทองอีก โดยจะมีการแนะนำชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังสายทอง จังหวัดสตูล ให้กับคนอื่น และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้สึกชอบชุมชนบ้านวังสายทอง ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังสายทองจังหวัดสตูล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในด้านราคาภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจด้านทำเลที่ตั้ง/ช่องทางในการเดินทาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.