การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ปาจรีย์ เขียวจินดา, วีระ วีระโสภณ, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกหรือบังเอิญสามารถเก็บข้อมูลได้ 400 ชุด ได้ดังนี้ เพศ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเพศหญิง มีอายุ 16 – 25 ปี มากที่สุด ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และพบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา ซึ่งรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 5, 000 บาท ซึ่งมีภูมิสำเนาภาคใต้ ในส่วนของการวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อศึกษาดูงานทำกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาหน่วยงาน มีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวมาเป็นหมู่คณะ/กลุ่มเพื่อนมากที่สุด ประสบการณ์มาชมเป็นการเดินทางมาครั้งแรกผู้ให้บริการรู้จักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล จากเพื่อน คนรู้จัก ครูอาจารย์ นิยมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ วันเสาร์ - อาทิตย์ บริเวณหรือโซนพิพิธภัณฑ์ที่ชอบมากที่สุดห้องแสดงวิถีชีวิตของชาวสตูล ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจห้องจัดแสดงและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสตูลมากที่สุด ราคาค่าเข้าชมมีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้ามากที่สุด การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ในระดับมาก ความสามารถในการให้คำบรรยายให้ความรู้ของวิทยากรระดับดีมาก ความพึงพอใจและความเหมาะสมของร้านของฝากที่ระลึกระดับมาก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.