การผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการคลินิกรักษ์คณิต ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ธมลวรรณ สุขเอี่ยม, กำพล ดวงพรประเสริฐ, ดลฤดี ศรีมันตะ

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการคลินิกรักษ์คณิต2. ศึกษาการเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการคลินิกรักษ์คณิต และ 3. ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่ออินโฟกราฟิกผู้วิจัยแบ่งวิธีดำเนินการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการคลินิกรักษ์คณิต โดยอาศัยแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการผลิต และ 2. ศึกษาการเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการคลินิกรักษ์คณิตและความพึงพอใจที่มีต่ออินโฟกราฟิก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. การผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการคลินิกรักษ์คณิต แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน 2. นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการคลินิกรักษ์คณิตอยู่ในระดับมาก และ 3. นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจที่มีต่ออินโฟกราฟิกอยู่ในระดับมาก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.