การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ผ่านท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ญาณิศา เรืองฤทธิ์, วีระ วีระโสภณ

Abstract


ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ผ่านท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล”โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 ชุด ได้ดังนี้ เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรีและเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัท มีรายได้ต่อเดือน 15,000-20,000 บาท ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ผ่านท่าเทียบเรือปากบารา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เลือกเดินทางท่องเที่ยวบริษัททัวร์เพราะสะดวกต่อการเดินทาง ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัว โดยรู้จักบริษัทนำเที่ยวผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ผ่านท่าเทียบเรือปากบารา ด้านผลิตภัณฑ์ภาพรวมอยู่ใรระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ผ่านท่าเทียบเรือปากบาราด้านราคา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ผ่านท่าเทียบเรือปากบาราด้านช่องทางการจัดจำหน่ายภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ผ่านท่าเทียบเรือปากบาราด้านการส่งเสริมการขายภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.