การวิเคราะห์ตัวละครหญิงสมัยใหม่ในละครโทรทัศน์เรื่อง มาตาลดา

Yan Mo, วีรวัฒน์ อินทรพร

Abstract


บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ตัวละครหญิงสมัยใหม่ในละครโทรทัศน์เรื่อง มาตาลดา ที่ออกอากาศทางสถานีไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิเคราะห์ตัวบทในละครโทรทัศน์ (Textual Analysis) ตามแนวคิดสตรีนิยม ผลการศึกษาพบว่า ตัวละครหญิงสมัยใหม่ในละครโทรทัศน์เรื่องนี้ มีบุคลิกลักษณะดังนี้ 1) มีทัศนคติและลักษณะนิสัยที่ดี มีความเข้มแข็ง เป็นตัวของตัวเอง 2) ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง 3) ตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่มีต่อครอบครัว ตัวละครหญิงสมัยใหม่ในละครโทรทัศน์เรื่องนี้ ทำให้ผู้ชมได้เข้าใจว่าผู้หญิงในโลกยุคใหม่จะต้องมีทัศนคติและความเข้มแข็งเป็นตัวของตัวเอง โดยนำเสนอบทบาทตัวละครหญิงในอุดมคติเพื่อแสดงให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังนำเสนอให้เห็นว่าผู้หญิงเป็นเพศที่มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว และควรมีความเท่าเทียมกับผู้ชาย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.