ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2

อัยรดา กิตติแสง, ทิพชญา พึ่งชาญชัยกุล

Abstract


การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2 เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2 จำนวน 335 ตัวอย่าง โดยคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรจากสูตรของ Taro Yamane และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดำเนินการทดสอบสมมติฐานที่กำหนดไว้ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีระดับความสัมพันธ์สูง (R = 0.830) กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2 โดยปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญาและการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีผลเป็นไปตามสมมติฐาน ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ผลทดสอบพบว่ามีค่าอิทธิพลผกผัน และด้านการสร้างแรงบันดาลใจส่งผลอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.