การศึกษาการพัฒนาระบบรวบรวมและกระจายข่าวสารด้านการเงิน และความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย RPA

วิชชา ณัฐญานธร, ชัชชัย หวังวิวัฒนา

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและกระจายข่าวสารด้านการเงินและความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย Robotic Process Automation เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ทางด้านการเงินและภัยทางไซเบอร์ วิธีการศึกษาประกอบด้วย การศึกษาโครงสร้างของเว็บไซต์ที่ต้องการเก็บข้อมูล ศึกษาการทำงานของ RPA วิเคราะห์และออกแบบระบบ และพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม UiPath Studio ผลการศึกษาพบว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้อง แต่ต้นจนจบกระบวนการโดยไม่มีบุคคลเกี่ยวข้อง ลดเวลาการดำเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 93 และผู้วิจัยนำเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบด้วย RPA ในงานลักษณะนี้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.