การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจในเลือกซื้อเมนูใหม่ตามฤดูกาลของ ชานมไข่มุก : กรณีศึกษาร้านเฟรช มี ในเขตกรุงเทพมหานคร

กษม สารสุวรรณ, ศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศิลป์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเมนูใหม่ตามฤดูกาลของชานมไข่มุกเฟรช มี ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงประมาณ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 8 คน และวิธีการทดสอบแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 400 ชุด โดยแต่ละกลุ่มตัวอย่างต้องเคยซื้อเมนูใหม่ตามฤดูกาลชานมไข่มุกเฟรช มี ในปั๊มน้ำมัน และในมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก ค่าทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Average) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความสัมพันธ์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANONVA) และความสัมพันธ์เชิงพหุคุณ (Multiple Regression) ผลการวิจัย พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อเมนูใหม่ตามฤดูกาลแตกต่างกัน และระดับความพึงพอใจส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจซื้อเมนูใหม่ตามฤดูกาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.