การศึกษาปัญหาและแนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อรวมของลูกค้า ธนาคารออมสินในเขตจังหวัดปทุมธานี

ศุภนุช ทรัพย์สอน, นงนภัส แก้วพลอย

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตจังหวัดปทุมธานี และเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตจังหวัดปทุมธานี เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จำนวน 10 ชุด และแบบสอบถามจำนวน 400 ชุดจากลูกค้าธนาคารออมสินในเขตจังหวัดปทุมธานี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาใช้ SWOT Analysis และ TOWS Matrix ผลการศึกษาพบว่า (1) ลูกค้าธนาคารออมสินในเขตจังหวัดปทุมธานีมีความพึงพอใจในการใช้บริการของอยู่ในระดับมาก (2) กลุ่มอ้างอิงทางตรง จากคำแนะนำจากพนักงานธนาคารและการให้บริการที่ดีของพนักงานมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่ออยู่ในระดับมาก (3) แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อรวม 4 กลยุทธ์เป็นทางเลือกได้แก่กลยุทธ์การสื่อสารแบบสองทาง กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี กลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านการเงิน และเลือกเพียงกลยุทธ์เดียวเพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติงาน คือ กลยุทธ์การสื่อสารแบบสองทาง เพื่อให้ลูกค้าสามารถทราบผลการพิจารณาในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มยื่นเอกสาร ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อขั้นตอนจนถึงขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อผ่านช่องทางที่ลูกค้าธนาคารออมสินสะดวก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.