ส่วนประสมการตลาด คุณภาพการบริการ และความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ของผู้ใช้บริการในจังหวัดปทุมธานี

วัชริยาพร โสภามา, ชุติมาวดี ทองจีน

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการบริการ และความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรอายุตั้งแต่ 20 ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 200 คน สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างอยู่แล้ว วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการบริการ และความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.