ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการสำหรับธุรกิจเช่าพื้นที่ของตลาดนัดสังกะสี เทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ

นฤมล ประทุมสูตร, บรรดิษฐ พระประทานพร

Abstract


จังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบันถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งมีความต้องการใช้แรงงาน ภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมาอยู่อาศัยในจังหวัดหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น จากความเจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการ จึงส่งผลการต่อการพัฒนาธุรกิจค้าปลีก พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ซึ่งผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้ประกอบธุรกิจเช่าพื้นที่ของตลาดนัดที่ได้รับความนิยมน้อยลดลง ซึ่งบทความวิชาการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อธุรกิจเช่าพื้นที่ของตลาดนัด โดยพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการจัดรูปแบบของขนาดล๊อคและราคาค่าเช่าให้มีความเหมาะสม และเพิ่มมูลค่าของธุรกิจได้โดยมีพื้นที่จอดรถให้บริการอย่างเพียงพอ การเดินทางสะดวก ทำเลที่ตั้งและกระบวนการการให้บริการที่ดี เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้ายังคงใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และทำให้ธุรกิจเช่าพื้นที่ของตลาดนัดยังเติบโตได้เป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่อง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.