การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม กรณีศึกษา บริษัท ธารทิพย์น้ำดื่ม จำกัด

ณรันฉัตร นุชนงค์, วรินทร์ วงษ์มณี

Abstract


การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม กรณีศึกษา บริษัท ธารทิพย์น้ำดื่ม จำกัด ทางผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณในส่วนของการคำนวณการผลิตล่วงหน้า และวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยศึกษาจากเอกสาร ข้อมูลเชิงลึกของบริษัท การเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่า หลังจากการนำแผนการปรับปรุงไปปรับใช้ การผลิตมีการวางแผน โดยการ Forecasting ล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉลี่ยสูงขึ้น 5% เมื่อเทียบกับการผลิตแบบเดิมก่อนปรับปรุง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักรโดยการจัดทำตารางการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันทุกสัปดาห์ รวมไปถึงการขนส่งและกระจายนำดื่ม โดยการแบ่งเส้นทางการวิ่งตามสายการวิ่งที่ได้ปรับปรุงขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมลดลง และช่วยลดต้นทุนจากการขนส่งแบบเดิม 161,730 บ. ลดลงเหลือ 124,884 บ. ส่วนต่างของค่าใช้จ่าย 36,846 บ. ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างคือ 77%

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.