การศึกษาปัญหาการจัดการวงจรเงินสดในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีศึกษาชัชชญาการเกษตร

ชัชชญา โพธิ์เจริญ, นงนภัส แก้วพลอย

Abstract


การศึกษาปัญหาการจัดการวงจรเงินสดในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีศึกษาชัชชญาการเกษตร มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ เพื่อศึกษาหาสาเหตุของการเกิดปัญหาการจัดการวงจรเงินสดในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว และเพื่อศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเงินทุนในส่วนของเงินสด ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ จากการสำรวจผ่านแบบสอบถามลูกค้าของท่าข้าวชัชชญาการเกษตร ผ่านแบบสัมภาษณ์เจ้าของกิจการท่าข้าว นักบัญชี และพนักงานทำบัญชีของกิจการท่าข้าว ผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการตีความและสรุปโดยการใช้การพรรณนาเชิงวิเคราะห์เนื้อหาโดยนำข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิในการสำรวจผ่านแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ จากการศึกษาพบว่าลูกค้าของชัชชญาการเกษตรสามารถเลื่อนวันในการรับค่าสินค้าได้ และสอดคล้องกับบทความแหล่งเงินทุนส่วนหนี้สิน สินเชื่อทางการค้า แนวทางการแก้ไขปัญหาครั้งนี้จึงจะใช้แนวทางแก้ไขปัญหา คือ การวางแผนทางการเงินในการจ่ายค่าสินค้ากับชาวนาให้สอดคล้องกับวันที่โรงสีทำการจ่ายค่าสินค้าเมื่อทางท่าข้าวนำข้าวเปลือกไปขายกับโรงสี ทำการเพิ่มทุนหมุนเวียนส่วนของหนี้สินรูปแบบสินเชื่อทางการค้า โดยการจัดประเภทลูกค้าตามความสะดวกในการรอรับค่าสินค้าได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.