การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุน: กรณีศึกษากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไฮเซ หลง, ชุติมาวดี ทองจีน

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างในการค้นหาแนวทางการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บข้อมูลเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 รวมทั้ง 60 เดือน สถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส่วนดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง และมูลค่าการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.