ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อ ความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าจากจีนของผู้ใช้รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร

Huang Riqin, ชุติมาวดี ทองจีน

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าจากจีน 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าจากจีน 3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าจากจีน การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ศึกษา คือ ประชากรที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นรวม คือ 0.986 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อบรรยายลักษณะเกี่ยวกับตัวแปรต่าง ๆ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติของผู้บริโภค และภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าจากจีนของผู้ใช้รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.