หลักการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา

สรวิช อินเรือง, ธดา สิทธิ์ธาดา

Abstract


บทความนี้นำเสนอหลักการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งการบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการต่าง ๆ ในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล นับตั้งแต่การกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล การวางแผนกําลังคน การสรรหา การพัฒนาให้บุคลากรก้าวหน้าทันสมัย และการประเมินผล การบริหารงานบุคคลถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารไม่ว่าองค์กรนั้นจะปฏิบัติงานด้านใดถ้าการบริหารงานบุคคลบกพร่ององค์กรนั้นก็จะพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าได้ยาก เพราะงานทุกอย่างจะมีประสิทธิภาพมากน้อยขึ้นอยู่กับบุคคลที่ได้รับมอบหมายงาน และผู้บริหารเป็นบุคคลสำคัญองค์กร ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านศาสตร์และวิธีการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านการอบรมสัมมนา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงความสามารถวิชาการต่าง ๆ เพราะจะทำให้องค์กรเกิดประสิทธิผลสูงสุดและสำเร็จผลที่ตั้งเป้าหมายไว้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.