วัฒนธรรมองค์กรและการจัดการความรู้ภายในสถานศึกษา

แทนทอง ทองปัน, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์

Abstract


วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยหลักในการที่องค์กรจะสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่จุดมุ่งหมายได้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรมีลักษณะสำคัญแบ่งเป็น 10 ข้อ คือ 1. ความมุ่งหมาย/เจตนารมณ์ของสถานศึกษา (School Purposes) 2. การมอบอำนาจ (Empowerment) 3. การตัดสินใจ (Decision Making) 4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (Sense of Community) 5. ความไว้วางใจ (Trust) 6. ความมีคุณภาพ (Quality) 7. การยอมรับ (Recognition) 8. ความเอื้ออาทร (Caring) 9. ความชื่อสัตย์สุจริต (Integrity) 10. ความหลากหลายของบุคลากร (Diversity) ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ภายในสถานศึกษาในด้านของการจัดการความรู้ ปัจจุบันในแต่ละสถานศึกษามีองค์ความรู้ที่มีประโยชน์แต่ยังไม่สามารถจัดระเบียบหรือเรียบเรียงข้อมูลชุดความรู้ต่าง ๆ ให้สามารถง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลและสะดวกในการนำมาใช้ได้ซึ่งในการจัดการความรู้นั้นหมายถึงการนำความรู้มาจัดระบบ การสร้างความเข้าใจจากความรู้ในสื่อต่าง ๆ จากหนังสือ จากฐานข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งการจัดการความรู้มีกรอบแนวคิด 7 ข้อ คือ  1. การค้นหาความรู้ (knowledge identification) 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (knowledge creation and acquisition) 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (knowledge organization) 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (knowledge codification and refinement) 5. การเข้าถึงความรู้ (knowledge access) 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (knowledge sharing) และ 7. การเรียนรู้ (learning)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.