องค์ประกอบและคุณค่าทางการศึกษาของวัฒนธรรมดั้งเดิมชั้นเลิศของจีน

Bai Min, สายฝน แสนใจพรม, ชูชีพ พุทธประเสริฐ, ภูเบศ พวงแก้ว

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของวัฒนธรรมดั้งเดิมชั้นเลิศของจีน 2) เพื่อสังเคราะห์คุณค่าทางการศึกษาของวัฒนธรรมดั้งเดิมชั้นเลิศของจีน โดยการสังเคราะห์เอกสาร(Documentary Research) ผลการวิจัยได้พบว่า องค์ประกอบวัฒนธรรมดั้งเดิมชั้นเลิศของจีนประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) อุดมการณ์หลัก (2) คุณธรรมอันดีงามของจีน (3) จิตวิญญาณมนุษยนิยมของจีน ส่วนคุณค่าทางการศึกษาของวัฒนธรรมดั้งเดิมชั้นเลิศของจีน คือ (1) คุณค่าต่อโรงเรียน โดยวัฒนธรรมดั้งเดิมชั้นเลิศของจีนนอกจากช่วยในการเสริมสร้างวัฒนธรรมของโรงเรียน ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการทํางานด้านการศึกษาในโรงเรียน (2) คุณค่าต่อครู เพราะการสอนวัฒนธรรมดั้งเดิมชั้นเลิศของจีน สามารถสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านศีลธรรมของนักเรียน และการส่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชีวิตและค่านิยม (3) คุณค่าต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนเข้าใจเข้าถึงความรับผิดชอบ การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถการฟัง การอ่านและการเขียนของนักเรียน โดยทั้งองค์ประกอบและคุณค่าของวัฒนธรรมผ่านตรวจสอบและยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.