มะเร็งทางการแพทยแผนไทย กรณีศึกษาหมอพื้นบ้าน 3 ราย

ยอดมนู สายพรหม, ปรีชา กลิ่นรัตน์, ปริญญา ทวีชัยการ, เวนิกา ทวีชัยการ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่หมอพื้นบ้านใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง และเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบวิธีการรักษาโรคมะเร็งของหมอพื้นบ้นระหว่างหมอพื้นบ้านกับหมอพื้นบ้าน และระหว่างหมอพื้นบ้านกับแนวคิดทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย โดยประชากรในพื้นที่ที่ทำการศึกษาคือ หมอพื้นบ้านที่ประสบการณ์ในการรักษาโรคมะเร็ง 3 ปีขึ้นไปและเป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพประเภท ก หรือ ประเภท ค และเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน จำนวน 3 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลีกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และจากผลการวิจัยพบว่าจากการศึกษาพบว่าหมอทั้งหมดเป็นเพศชาย อายุ ตั้งแต่ 51-77 ปี มีประสบการณ์ในการรักษาโรคมะเร็งตั้งแต่ 3- 24 ปี มูลเหตุการณ์จูงใจให้มาเป็นหมอพื้นบ้าน ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ยาสมุนไพรรักษาตัวเองจนหาย รองลงมาคือได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ องค์ความรู้ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเวชกรรมแผนไทยนั้น หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่ใช้วิธีการ ร ล้อม บำรุง รักษา ตัดราก แต่จะไม่ได้เรียงลำดับขั้นตอนและองค์ความรู้ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งด้านเภสัชกรรมไทยหมอพื้นบ้านส่วนใหญ่ใช้สรรพคุณจากรสยาเป็นหลัก รองลงมาคือการใช้สรรพคุณจากสมุนไพรโดยตรง ระหว่างการรักษาได้มีการห้ามไม่ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารแสลงกับโรคและห้ามทำงานหนัก ส่วนการถ่ายทอดความรู้นั้น ผู้ที่ถ่ายทอดต้องมีจรรยาบรรณของแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์พื้นบ้าน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.