ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในหน่วยบริการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ภาวิณี อ่อนมุข, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ

Abstract


การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และเพื่อศึกษาความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในหน่วยบริการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับบริการ จำนวน 250 คน โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

          ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในหน่วยบริการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีระดับความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านและมีระดับความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านด้านคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการให้บริการรักษาและด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.