ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรจีน ต่อเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนัง

อุทัยวรรณ ก๋งเม่ง, วรพรรณี เผ่าทองศุข, ศรมน สุทิน, อรภา ศิลมัฐ

Abstract


งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสมุนไพรจีน หวงฉิน และเฉินผี ต่อเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราก่อโรคผิวหนัง ผลการทดสอบด้วยวิธี Agar well diffusion พบว่าสารสกัดหวงฉินมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenesและเชื้อรา Candida albicansได้ แต่ไม่มีฤทธิ์ต่อเชื้อ Pseudomonas aeruginosaส่วนสารสกัดเฉินผีไม่มีฤทธิ์ต้านเชื้อทุกชนิดที่นำมาทดสอบ พบว่าสารสกัดหวงฉินออกฤทธิ์ต้านเชื้อรา Candida albicans ได้ดีกว่าเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยมีค่า MIC เท่ากับ 0.39 และ 3.125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรตามลำดับ ส่วนฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ทดสอบด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay พบว่าสารสกัดหวงฉินมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่ดีโดยมีค่า IC50ไม่แตกต่างกับ BHT (Butylated hydroxyltoluene)  อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนสารสกัดเฉินผีมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระน้อยมาก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสมุนไพรจีนหวงฉินมีศักยภาพที่จะนำมาใช้เป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรีย และราในผลิตภัณฑ์เช่นเครื่องสำอาง หรือสามารถนำไปพัฒนาเป็นยาต้านเชื้อก่อโรคที่ผิวหนังได้


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.