การศึกษาการสร้างไบโอฟิล์มและการผลิตเอนไซม์โปรตีเนสของเชื้อ Candida parapsilosis ที่แยกได้จากทางคลินิกและสิ่งแวดล้อม

ณัฐธิดา ชลนาคเกษม, ศรีสุดา ปัณณานุสรณ์

Abstract


Candida parapsilosisเป็นยีสต์ชนิดหนึ่งที่มักอาศัยในร่างกายมนุษย์ ซึ่ง C. parapsilosis เป็นสายพันธุ์ Candidaที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสองรองจาก C. albicansโดยปกติแล้วเชื้อแคนดิดาจะก่อโรคก็ต่อเมื่อมีสภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำ C. parapsilosis  มีความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์ม ที่ประกอบด้วยสารโพลีเมอร์ต่างๆ มาห่อหุ้มเซลล์ไว้ ทำหน้าที่เป็นชั้นปกป้องเซลล์ที่อยู่ภายในต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ส่งผลให้เซลล์มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สารเคมี ยาต้านจุลชีพ รวมทั้งมีกลไกการป้องกันตนเองมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการสร้างเอนไซม์โปรตีเนส ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำให้เกิดโรคของจุลินทรีย์ วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ ศึกษาความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์มและการผลิตเอนไซม์โปรตีเนสของเชื้อ C. parapsilosis ที่แยกได้จากทางคลินิกและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 74 ไอโซเลท เพื่อศึกษาความรุนแรงในการก่อโรค ซึ่งในการศึกษานี้สามารถแบ่งความสามารถการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ C. parapsilosis ที่แยกได้จากทางคลินิกแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีการสร้างไบโอฟิล์มต่ำจำนวน 51 ไอโซเลท (77.27%), กลุ่มที่มีการสร้างไบโอฟิล์มปานกลาง6ไอโซเลท (9.09%) และกลุ่มที่มีการสร้างไบโอฟิล์มสูง9ไอโซเลท (13.64%) ส่วนเชื้อที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่มีการสร้างไบโอฟิล์มปานกลาง 3 ไอโซเลท (37.5%) และกลุ่มที่มีการสร้างไบโอฟิล์มสูง 5 ไอโซเลท (62.5%) ซึ่งพบว่ากลุ่มที่มีการสร้างไบโอฟิล์มสูงสร้างเส้นใยเทียมมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีการสร้างไบโอฟิล์ม และกลุ่มที่สร้างไบโอฟิล์มน้อยเมื่อสังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์หัวกลับ การผลิตเอนไซม์โปรตีเนสของเชื้อ C. parapsilosis ที่แยกได้จากทางคลินิกแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ไม่มีการผลิตเอนไซม์โปรตีเนส8 ไอโซเลท (12.12%) กลุ่มที่มีการผลิตเอนไซม์โปรตีเนสปานกลาง 4 ไอโซเลท (6.06%) และกลุ่มที่มีการผลิตเอนไซม์โปรตีเนสสูง 54 ไอโซเลท (81.82%) ส่วนเชื้อที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่มีการผลิตเอนไซม์โปรตีเนสปานกลาง 2ไอโซเลท (25%) และกลุ่มที่มีการผลิตเอนไซม์โปรตีเนสสูง 6ไอโซเลท (75%)

การศึกษาการสร้างไบโอฟิล์มและการผลิตเอนไซม์โปรตีเนสของเชื้อ Candida parapsilosis ที่แยกได้จากทางคลินิกและสิ่งแวดล้อม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.