ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำศัลยกรรมความงามสไตล์เกาหลีของผู้หญิงข้ามเพศในประเทศไทย

สหัษฐา เมฆสุธีพิทักษ์, Yong Yoon, Piti Srisangnam

Abstract


งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำศัลยกรรมความงามสไตล์เกาหลีของผู้หญิงข้ามเพศในประเทศไทยโดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaires) และได้นำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ความถี่ (n) อัตราส่วนร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 375 คน ส่วนใหญ่คือผู้หญิงข้ามเพศอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.7 มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.2 มีอาชีพเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 55.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำศัลยกรรมความงามสไตล์เกาหลีของผู้หญิงข้ามเพศในประเทศไทยมีด้วยกัน 5 ปัจจัยหลักคือ โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยสูงสุดได้ดังนี้ ปัจจัยด้านกระแสเกาหลีมี่ค่าเฉลี่ยนสูงสุด โดยมีความเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.58 ตามด้วยปัจจัยด้านความไม่พอใจในรูปร่างของตนเองและภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด และปัจจัยด้านความรักและคู่ครอง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.69 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.86 และ 0.70 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการทำศัลยกรรมสไตล์เกาหลี โดนมีค่าเฉลี่ยนอยู่ที่ 3.74 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.89 และสุดท้ายปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยมีค่าเฉลี่ยนอยู่ที่ 3.42 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.87


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.