รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน

ภานุวัฒน์ธั มมิกนันท์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพื่อเสนอรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แบบสอบถามประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม

          จากการสำรวจพื้นที่อำเภอบางคล้าเพื่อประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยว พบว่า ผลจากการประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอำเภอบางคล้าอยู่ที่ ร้อยละ 65.55 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสำนักงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ 60 ขึ้นไปถือว่าผ่าน

          ด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยว มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามเป็นระเบียบ สินค้าของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และมีความเห็นด้วยต่อการเป็นเจ้าบ้านมีความเป็นมิตรไมตรีและให้การต้อนรับ

          สำหรับด้านสิ่งอำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยวเห็นว่าง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและถนนที่เข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในสภาพดี ป้ายบอกเส้นทางหรือสถานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย การเดินทางด้วยเท้าในแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ มีแผนที่ข้อมูลแสดงรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว มีสถานที่จอดรถเพียงพอ ร้านจำหน่ายอาหารที่สะอาด หลากหลายและเพียงพอ มีความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว และมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอำนวยความสะดวกดูแล หากแต่มีความต้องการห้องน้ำ ห้องสุขาที่สะอาดและเพียงพอ บริการเครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ และศูนย์บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยว

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.