ที่มาของวาทกรรม “เมรีขี้เมา” ในสังคมไทย

ธัชกร นันทรัตนชัย, ชุติมา มณีวัฒนา

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มาของวาทกรรม “เมรีขี้เมา” ในสังคมไทย เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการสร้างสรรค์ละครชาตรีร่วมสมัย เรื่อง “เรื่องเหล้า(เล่า)...ของเมรี”ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเอกสารและการสังเกตการณ์ จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา

          ผลการวิจัยพบว่าวาทกรรม “เมรีขี้เมา” มีที่มาจากการผลิตซ้ำของ “สื่อ” โดยพบเป็นครั้งแรกในสื่อประเพณีประเภทวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325-2352)และพบการผลิตซ้ำมากขึ้นในยุคของสื่อมวลชน ได้แก่ ละครโทรทัศน์เรื่องนางสิบสองของ บริษัท สามเศียร จำกัด (พ.ศ. 2518, 2531 และ 2543) ซึ่งนับเป็นสื่อที่มีอิทธิพลในการเผยแพร่วาทกรรมมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบการผลิตซ้ำโดยบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมากในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.