โครงสร้างนามวลีในโฆษณาหมวกออนไลน์

อนันตญา พิรักษา, สุวรีย์ ยอดฉิม, อังค์วรา เหลืองนภา

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจคำนามและคำคุณศัพท์ที่มีความถี่สูงในโฆษณาหมวกออนไลน์ภาษาอังกฤษและ (2) วิเคราะห์โครงสร้างนามวลีในโฆษณาหมวกออนไลน์ภาษาอังกฤษโดยมีกลุ่มตัวอย่างการศึกษา คือ โฆษณาหมวกออนไลน์จำนวน 1,000 โฆษณา จาก 100 แบรนด์ ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย โดยเลือกเพียง 2 เว็บไซต์จาก 10 เว็บไซต์แรกที่ถูกค้นหามากที่สุด ด้วยคำค้น‘hat village shop’ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ Microsoft Excel 2013 ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โครงสร้างนามวลี โปรแกรม AntConc ใช้ในการหาค่าความถี่ และโปรแกรม TagAnt ใช้วิเคราะห์ชนิดของคำ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่และร้อยละ งานวิจัยนี้พบ word token จำนวน 49,234 คำ word type จำนวน 3,396 คำ คำนามและคำคุณศัพท์ที่พบในคลังข้อมูลแบ่งเป็นหมวดคำศัพท์ได้ 9 หมวด ได้แก่ Material, Component, Type, Color, Shape, Size, Tracery, Feature และ Describe  การศึกษาโครงสร้างนามวลีในโฆษณาหมวกออนไลน์พบ 379 โครงสร้าง แสดงให้เห็นความหลากหลายของโครงสร้างนามวลีที่ใช้ในการโฆษณาหมวกออนไลน์ อย่างไรก็ตามโครงสร้างนามวลีส่วนมากที่พบเป็นโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน ประกอบไปด้วยเพียงคำนำหน้านามหรือคำขยายนามเพียงตัวเดียวเท่านั้น โดยที่คำนำหน้านามวลีที่ไม่พบในภาษาโฆษณาออนไลน์ได้แก่คำบอกปริมาณและตัวเลข

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.