คุณภาพชีวิตผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ตลาดนัดเมืองไทย-ภัทร กรุงเทพมหานคร

สุภาวิดา สมเดช

Abstract


ในการวิจัย มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ดังนี้  1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ตลาดนัดเมืองไทย-ภัทร กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ตลาดนัดเมืองไทย-ภัทร กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวของผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ตลาดนัดเมืองไทย-ภัทร กรุงเทพมหานคร กับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอยตลาดนัดเมืองไทย-ภัทร กรุงเทพมหานคร 4.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม ของผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ตลาดนัดเมืองไทย-ภัทร กรุงเทพมหานคร กับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอยตลาดนัดเมืองไทย-ภัทร กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ตลาดนัดเมืองไทย-ภัทร กรุงเทพมหานคร (เจ้าของแผง) จำนวน 154 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ตลาดนัดเมืองไทย-ภัทร กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว และ การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ตลาดนัดเมืองไทย-ภัทร กรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยลัษณะแตกต่างกันส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ตลาดนัดเมืองไทย-ภัทร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.