การรำเพลงหน้าพาทย์ของคุณหญิงนัฏกานุรักษ์ (เทศ สุวรรณภารต)

บุญจิรา เสนานิมิต, สุภาวดี โพธิเวชกุล

Abstract


เพลงหน้าพาทย์เป็นเพลงบรรเลงใช้ประกอบพิธีกรรมและการแสดงกิริยาการเคลื่อนไหวของตัวละคร ในการวิจัยเรื่องการรำเพลงหน้าพาทย์ของคุณหญิงนัฏกานุรักษ์ (เทศ สุวรรณภารต) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสืบทอดการรำเพลงหน้าพาทย์ของคุณหญิงนัฏกานุรักษ์ (เทศ สุวรรณภารต) โดยศึกษาจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการนำเสนอข้อมูล ในเชิงพรรณนา โดยต้องมีความสอดคล้องทั้งวัตถุประสงค์ทฤษฎีและแนวความคิด พบว่าการสืบทอดการรำหน้าพาทย์ของคุณหญิงนัฏกานุรักษ์ (เทศ สุวรรณภารต) นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงแรกเป็นการสืบทอดโดยครูสมยศ เปี่ยมลาภ และช่วงที่ 2 เป็นการสืบทอดโดยครูเวนิช เชียรวงศ์ และในเวลาต่อมาเมื่อครูเวนิชถึงแก่กรรมการสืบทอดท่ารำเพลงหน้าพาทย์ของคุณหญิงนัฏกานุรักษ์ (เทศ สุวรรณภารต) จึงลดน้อยลงไปทั้งนี้เพื่อการอนุรักษ์ และเพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการที่สามารถนำไปอ้างอิง หรือนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนและการเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไปในอนาคต

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.