การศึกษาชีวิตและการทำงานของแรงงานต่างด้าวภาคประมงและต่อเนื่องประมงในประเทศไทย

คริษฐา อ่อนแก้ว

Abstract


การศึกษาชีวิตและการทำงานแรงงานต่างด้าวภาคประมงและต่อเนื่องประมงในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในการทำงานของแรงงานต่างด้าวในภาคประมงและต่อเนื่องประมงในประเทศไทยตามหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวภาคประมงและต่อเนื่องประมง พื้นที่ใช้ทำการศึกษา 5 จังหวัด  ได้แก่ สมุทรสาคร  สุราษฎร์ธานี  สมุทรปราการ ชลบุรี และสงขลา  จำนวน 50 คน ผลการศึกษา พบว่า แรงงานต่างด้าวภาคประมงและต่อเนื่องประมงมีสภาพความเป็นอยู่และการทำงานที่ดีขึ้นสามารถทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย  ได้รับค่าตอบแทนที่ครบและตรงเวลามีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น มีการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นจากเดิม ได้รับการคุ้มครองดูแลตามกฎหมายกำหนดรวมถึงการเป็นอิสระในการเดินทางหรือติดต่อสื่อสารกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับกฎหมายที่ให้การคุ้มครองดูแลและการรับสิทธิเท่าเทียมกับคนไทย  โดยมีสภาพชีวิตความเป็นและการทำงานที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม ในขณะเดียวกันพบว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีที่พักอาศัยอยู่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะที่พึงประสงค์  ขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง  รวมถึงขาดความระมัดระวังการดูแลป้องกันอันตรายของตนเองในระหว่างการทำงาน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.