กลวิธีการแต่งในนวนิยายวายไทย

XINYAO LI, จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแต่งในนวนิยายวายไทย จำนวน 16 เรื่อง นำเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่ากลวิธีการแต่งสำคัญที่ทำให้นวนิยายวายแตกต่างจากนวนิยายอื่น ได้แก่การสร้างโครงเรื่องของนวนิยายวาย เป็นการสร้างความขัดแย้งระหว่างตัวละครรักร่วมเพศ และตัวละครรักร่วมเพศกับตัวละครอื่น และความขัดแย้งในจิตใจของตัวละครรักร่วมเพศที่สับสนในตัวเอง ไม่รู้หรือไม่ยอมรับตัวเองชอบบุคคลเพศเดียวกัน ด้านตัวละครแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือพระเอกกับนายเอกเป็นตัวละครหลักที่ได้แสดงความรักระหว่างเพศเดียวกันและตัวละครรอบข้างตัวละครรักร่วมเพศเป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์กับตัวละครหลัก เป็นพ่อแม่ เพื่อน และพี่น้องหรือหลาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นคู่ขัดแย้งหรือผู้ช่วยเหลือให้ปัญหาความรักของตัวละครรักร่วมเพศคลี่คลายการสร้างฉากและบรรยากาศแบ่งเป็น พื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่สาธารณะ ซึ่งต่างมีผลต่อการแสดงตัวตนความรู้สึก และความสัมพันธ์ที่แท้จริงของตัวละครรักร่วมเพศและฉากยังเป็นพื้นที่ที่ตัวละครหลักแสดงความสัมพันธ์ลักษณะเปิดเผยตัวตนกับตัวละครอื่น ๆ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.