ภาพสะท้อนวัยรุ่นไทยในบันเทิงคดีสำหรับเด็กวัยรุ่นที่ได้รับ รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2562

XING LI, พัชรินทร์ บูรณะกร

Abstract


งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนวัยรุ่นไทยในบันเทิงคดีสำหรับเด็กวัยรุ่นที่ได้รับรางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2562 โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากตัวบทบันเทิงคดีสำหรับเด็กวัยรุ่น (Texual Analysis) ที่ได้รับรางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2562 จำนวน 10 เล่มผลการวิจัยพบว่า บันเทิงคดีสำหรับเด็กวัยรุ่นที่ได้รับรางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2562 สะท้อนให้เห็นภาพวัยรุ่นไทย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านชีวิตความเป็นอยู่ พบว่า สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของวัยรุ่นไทยที่อยู่ในสังคมชนบทและสังคมเมืองมีความแตกต่าง วัยรุ่นไทยในชนบทมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ของวัยรุ่นในเมืองสะดวกสบาย 2) ด้านการศึกษา พบว่า วัยรุ่นไทยได้รับการศึกษาทั้งจากโรงเรียนและครอบครัว และการศึกษาจากครอบครัวเป็นพื้นฐานและเป็นส่วนเสริมของการศึกษาจากโรงเรียน 3) ด้านความสัมพันธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างวัยรุ่นกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน และครู 4) ด้านคุณธรรม พบว่า วัยรุ่นไทยเป็นคนที่มีความกตัญญู มีน้ำใจต่อคนอื่น เป็นคนซื่อสัตย์ 5) ด้านค่านิยม พบว่า วัยรุ่นไทยมักจะนิยมใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ให้ความสำคัญกับการศึกษา และวัยรุ่นแต่ละคนมีความใฝ่ฝันเรื่องอาชีพที่แตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.