การวิเคราะห์สารคดีโทรทัศน์ “ตามอำเภอจาน” พ.ศ. 2563

MENG WEI, จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ

Abstract


การวิเคราะห์สารคดีโทรทัศน์ “ตามอำเภอจาน”พ.ศ.2563มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณค่าด้านการถ่ายทอดเนื้อหาของสารคดีโทรทัศน์ “ตามอำเภอจาน”พ.ศ.2563 ที่ออกอากาศทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม ปี พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 26กันยายน ปี พ.ศ.2563รวมทั้งสิ้น 38ตอน โดยใช้
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าของสารคดีโทรทัศน์ที่มีต่อผู้ชมและนำเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

          ผลการวิจัยพบว่าคุณค่าของสารคดีโทรทัศน์ “ตามอำเภอจาน”สามารถแบ่งเป็น4 ประเด็น ได้แก่ 1) การให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ คือ ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประกอบอาหาร ภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น2) การให้ความบันเทิง ผู้ชมสามารถได้รับความสนุกสนานจากคำพูด การแต่งกาย ดนตรีประกอบ และความไม่ชำนาญในการตามหาวัตถุดิบของพิธีกร ได้พักผ่อนหย่อนใจไปกับบรรยากาศที่คึกคัก รื่นเริง3) การให้แนวทางในการดำเนินชีวิตมีทั้งการพึ่งพาธรรมชาติ การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ชีวิตด้วยคุณธรรม ผู้ชมสามารถปรับใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและ4) การช่วยส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น และการเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนให้ผู้ชมเดินทางมาท่องเที่ยวและทำให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้เข้าสู่สายตาผู้ชมโดยรูปแบบที่มีเสียงนำเสนอและมีรูปภาพเคลื่อนไหว ภาษาท้องถิ่นที่ปรากฏบนหน้าจอ ทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นคุณค่าเหล่านี้ ถือเป็นมุมมองที่ปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้ ทั้งยังเป็นช่องทางที่ดีสำหรับการเผยแพร่เสน่ห์ของชุมชน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.