ภาพสะท้อนสังคมไทยในนวนิยายที่ได้รับรางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562

FANGHUA HUANG, พัชรินทร์ บูรณะกร

Abstract


งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมไทยในนวนิยายที่ได้รับรางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติพ.ศ. 2560-2562 โดยศึกษาวิเคราะห์นวนิยายที่ได้รับรางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 จำนวน 5 เรื่อง และนำเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์(Descriptive Analysis)ผลการวิจัยพบว่า นวนิยายที่ได้รับรางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติพ.ศ. 2560-2562 สะท้อนภาพสังคมไทยใน2ด้านได้แก่ 1) ชีวิตความเป็นอยู่สะท้อนให้เห็นภาพที่อยู่อาศัยในสังคมชนบทจะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ บ้านเรือนมักสร้างจากไม้เป็นหลักส่วนสังคมเมืองมีความเจริญบ้านเรือนมักสร้างด้วยปูนทันสมัยและมีตึกสูงใหญ่รายล้อมด้านอาหารการกิน คนไทยมักประกอบอาหารกินเอง และกินอาหารร่วมกันในครอบครัวอย่างอบอุ่น2) วัฒนธรรม ด้านการนับถือศาสนาคนที่นับถือศาสนาพุทธมักจะเชื่อมั่นในคำสอนทางพุทธศาสนาคนที่นับถือศาสนาอิสลามมีความมุ่งมั่นจะเดินทางไปร่วมพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะด้านประเพณีมีประเพณีของชาวไทยพุทธคือ การบวชเพื่อผลบุญต่อตนเองและพ่อแม่ประเพณีงานแต่งงานที่ปฏิบัติตามกฎศาสนาของชาวไทยมุสลิมที่ผู้ชายจะต้องให้ค่าสินสอดและเครื่องประดับแก่ฝ่ายหญิงด้านความเชื่อมีความเชื่อเรื่องผีเชื่อว่าผีจะลงโทษผู้คนที่ทำผิดความเชื่อเรื่องกรรมเชื่อว่าการกระทำทุกสิ่งย่อมส่งผลกลับมาตามการกระทำและความเชื่อเรื่องแม่ย่านางที่ช่วยคุ้มครองเรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.