ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลในร่ม เขตกรุงเทพมหานคร

วรพล พาณยง, พิเชษฐ์ เกิดวิชัย

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริการสนามฟุตบอลในร่มให้เช่า เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลในร่มให้เช่าเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 406 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามทัศนคติและความพึงพอใจผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่าในร่ม เขตกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า

1. ทัศนคติและความพึงใจของผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่าในจังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก และคุณภาพตามความเป็นจริงของผู้ใช้บริการต่อทัศนคติและความพึงพอใจสนามฟุตบอลในร่มให้เช่าในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง

2. การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นของทัศนคติและความพึงพอใจผู้ใช้บริการ สนามฟุตบอลในร่มให้เช่าในจังหวัด กรุงเทพมหานคร พบว่า ความต้องการจำเป็นที่ต้องการปรับปรุงมากที่สุดเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสนาม ด้านบริการอำนวยความสะดวก ด้านราคา การชำระเงินและส่งเสริมการขาย ด้านความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ด้านความสะดวกในการเข้าถึงและด้านความเชื่อถือความไว้วางใจในการจัดระบบการจัดการสนาม ตามลำดับ

3. แนวทางการพัฒนาทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลในร่มให้เช่า เขต กรุงเทพมหานครประกอบด้วยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสนามให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้เป็นสัดส่วนสวยงามและมีการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลาด้านบริการอำนวยความสะดวกให้มีบริการจัดหาคู่แข่งขัน รวมถึงกรรมการและมีจุดบริการปฐมพยาบาล ด้านราคา การชำระเงินและส่งเสริมการขายให้เพิ่มช่องทางการประชา สัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ทันต่อเหตุการณ์ด้านความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ประจำสนามให้มีการประชุมการดำเนินงานมีการติดตามผลการดำเนินงาน การจัดอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านความสะดวกในการเข้าถึงให้มีป้ายบอกเส้นทางที่ชัดเจน เช่น แผนที่กับป้ายบอกเส้นทางต้องมีความสอดคล้องกัน เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้บริการ และความปลอดภัยในการเดินทางและสถานที่จอดรถ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.