การศึกษาเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

พีรรัฐ วนาเฉลิม, ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการศึกษาเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดโดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบไปด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึกตามกรอบแนวคิดการสื่อสารทางการตลาด 5 ด้าน ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมพิเศษและการสร้างประสบการณ์ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการสื่อสารทางการตลาดของสโมสรฯ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นนำผลสัมภาษณ์มาวิเคราะห์แล้วสรุปในรูปความเรียง

ซึ่งผลการวิจัยพบว่าสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดมีแนวทางการสื่อสารทางการตลาดที่ครบถ้วนในทุกช่องทางผ่านทางเครื่องมือการสื่อทางการตลาด  โดยมีวัตถุประสงค์รวมถึงประโยชน์ที่สโมสรฟุตบอลได้รับ จากการใช้การสื่อสารทางการตลาด ดังนี้ เป็นการสร้างช่องทางการรับรู้ให้กับแฟนฟุตบอลในแง่ของข้อมูลข่าวสาร การนำเสนอการขายสินค้าที่ระลึกของสโมสรโดยการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่หลากหลายรูปแบบ การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในส่วนของออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก การสร้างความผูกพันกับแฟนฟุตบอลในรูปแบบต่างๆ อาทิ เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อให้แฟนฟุตบอลและคนที่อยู่ในชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของสโมสร รวมถึงเป็นช่องทางให้ผู้สนับสนุนสโมสร สามารถสื่อสารตราผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุนเองผ่านกีฬาฟุตบอล เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับตราผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุน ทั้งนี้ การสื่อสารทางการตลาดนั้นยังเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ ในการสร้างช่องทางการรับรู้ รวมถึงเป็นพื้นที่สื่อโฆษณา ให้ทางผู้สนับสนุนสโมสรสามารถใช้เป็นการสร้างรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ผ่านกีฬาฟุตบอลอย่างมีประสิทธิภาพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.