ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของพนักงานสอบสวน : กรณีศึกษากองบังคับการตำรวจนครบาล 1

จิตรภากร ภักดี, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลลนิเทศ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของพนักงานสอบสวน และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา               ความเชื่อมั่นในการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของพนักงานสอบสวน: กรณีศึกษากองบังคับการตำรวจนครบาล 1 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่าง             คือ พนักงานสอบสวนทั้ง 9 สถานีตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 กรุงเทพมหานคร ตามจำนวนที่มีคนครองตำแหน่งพนักงานสอบสวนซึ่งมีทั้งสิ้น จำนวน 122 ราย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ             ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ พนักงานสอบสวนทั้ง 9 สถานีตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการวิเคราะห์ระดับ                 ความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านด้านการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์   ของพนักงานสอบสวน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความรู้ในการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์      ด้านความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน 2. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาความเชื่อมั่นในการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของพนักงานสอบสวน พบว่าควรจะจัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนาให้มากขึ้น เพื่อให้พนักงานสอบสวนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำพยานหลักฐานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพมีผลสอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยพบว่า พนักงานสอบสวนทั้ง 9 สถานีตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 กรุงเทพมหานคร มีความรู้ในการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และเชื่อมั่นว่าพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อการนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ และเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่พนักงานสอบสวนใช้ในการประกอบพิจารณาคดี ควรจัดให้มีการอบรมทางด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสอบสวนเล็งเห็นความสำคัญของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.